van den Brand orthopedievan den Brand orthopedievan den Brand orthopedie

Privacyverklaring

Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking

Orthopedisch schoentechnicus J.P.M. v.d. Brand BV levert een aantal producten en diensten waarvoor minimale benodigde persoonsgegevens geregistreerd dienen te worden. Onze organisatie verwerkt uitsluitend persoonsgegevens op grond van wettelijke bepalingen.

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de onderstaande doeleinden:

 • Registratie klant
 • Registratie medische gegevens voor leveren van producten en/of diensten
 • Facturatie en declaratie
 • Communicatie behandelgegevens met betrokken behandelteam, verwijzer, zorgverzekeraar en/of zorginstantie
 • Communicatie t.b.v. waarborging kwaliteit, functionaliteit en nazorg

Persoonsgegevens die geregistreerd worden:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Behandelend arts/huisarts
 • Medische indicatie

Persoonsgegeven worden gecontroleerd bij uw zorgverzekeraar t.b.v. de declaratie van geleverd product en/of dienst. Hiervoor registreren wij:

 • Zorgverzekeraar en verzekeringsnummer
 • BSN-nummer
 • Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen vanuit:
 • Arts, verwijzer en/of specialist
 • Zorginstelling
 • Werkgever
 • Verenigingen

Persoonsgegevens worden conform wettelijke regelgeving verwerkt, gearchiveerd en niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor orthopedisch schoentechnicus J.P.M. v.d. Brand BV uw persoonsgegevens in bezit heeft. Persoonsgegevens worden gearchiveerd in een beveiligde ICT-omgeving met een individuele gebruikersbeveiliging.

Alle personeelsleden van orthopedisch schoentechnicus J.P.M. v.d. Brand BV houden zich aan de intern opgestelde privacy gedragsregels. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die direct zijn betrokken bij de levering van onze producten en diensten. Als betrokkene heeft u te allen tijde recht te verzoeken om informatie, inzage, rectificatie, beperking of wissen van uw persoonsgegevens binnen de hiervoor gestelde wettelijke bepalingen, waarbij wij u binnen die bepalingen gestelde termijn schriftelijk zullen informeren over de uitvoering van uw verzoek.

Voordat wij uw verzoek in behandeling zullen nemen moeten wij ter bescherming van uw privacy duidelijk en deugdelijk uw identiteit kunnen vaststellen voordat wij uitvoering kunnen geven aan het verzoek.

Deze privacyverklaring kan eenzijdig worden gewijzigd. Wij verzoeken iedereen die van mening is dat wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden in strijd handelen met de geldende wet- en regelgeving m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens, dit aan ons te laten weten via het emailadres in onze contactgegevens. Wij zullen daarop binnen een redelijke termijn, en beginsel binnen een maand, antwoorden.